Karta Dużej Rodziny - Walczyk Optyk

Karta Dużej Rodziny

                                   Regulamin akcji promocyjnej „Karta Dużej Rodziny

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia akcji promocyjnej „Karta Dużej Rodziny” przez salony optyczne Optyk Walczyk, działające pod nazwą: Optyk Walczyk oraz Walczyk M. Zakład Optyczno-Okulistyczny.

1.Czas trwania

Akcja zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 02.10.2017 do odwołania.

2. Miejsce prowadzenia

Akcja zostanie przeprowadzona w salonach optycznych:

  1. Optyk Walczyk z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Kopernika 5.
  2. Walczyk M. Zakład Optyczno-Okulistyczny z siedzibą w Nowym Sączu przy Rynek 12.

3. Warunki i zasady korzystania

Z akcji promocyjnej może skorzystać każda osoba posiadająca status członka dużej rodziny, legitymująca się Kartą Dużej Rodziny.

15% zniżki na zakup opraw okularowych lub opraw przeciwsłonecznych.

Zniżka dotyczy zakupu dowolnej oprawy okularowej korekcyjnej lub przeciwsłonecznej.

5% zniżki na badanie okulistyczne.

Zniżka od kwoty przeprowadzonego badania okulistycznego. Zniżka dotyczy badania okulistycznego bez konieczności dokonania zakupu okularów lub soczewek kontaktowych.

5% zniżki na soczewki kontaktowe oraz akcesoria do soczewek i okularów.

Zniżka dotyczy zakupu co najmniej jednego opakowania soczewek kontaktowych lub zakupu akcesoriów do soczewek i okularów.

4. Łączenie akcji z innymi zniżkami

Zniżki wynikające z niniejszej akcji nie łączą się z innymi zniżkami i promocjami.

 

Adres do korespondencji

Wszelką korespondencję należy kierować na adres Optyk Walczyk, ul. Kopernika 5, 33-300 Nowy Sącz; adres mailowy optyk@naszoptyk.pl .

Informacje dotyczące akcji promocyjnej dostępne są w salonach optycznych w/w, pkt.II.

 

  1. Postanowienia końcowe
  2. Optyk Walczyk oraz Walczyk M. Zakład Optyczno-Okulistyczny zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania akcji promocyjnej. Zmiany Regulaminu będą dostępne w w/w salonach optycznych.
  3. O zmianach Regulaminu Klient będzie poinformowany przez informację w salonach objętych akcją promocyjną oraz na stronie internetowej naszoptyk.pl.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia akcji promocyjnej w każdym czasie oraz odpowiedniego skrócenia lub wydłużenia czasu trwania akcji promocyjnej.
  5. W wypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Klient ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie wykładni jego postanowień.
  6. Wszelki spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą akcją będą rozstrzygane ugodowo a w przypadku braku ugody, przez sąd miejscowo właściwy dla Klienta.
  7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Nowy Sącz, 02.10. 2017